Spring naar content

Arjen Baan over de Troonrede: ‘De regering toont zich “Schuld-bewust”

Ook op Prinsjesdag 2021 domineert corona. Waar de afgelopen anderhalf jaar de focus heeft gelegen op het terugdringen van het virus zelf, gaat het voor 2022 vooral om het beperken van de maatschappelijke gevolgen ervan. In dat verband is ook de aanpak van schulden expliciet benoemd. In de column benadrukt Arjen Baan, directeur AVS, waarom lokale samenwerking van essentieel belang is om tot een effectieve schuldenaanpak te komen.

Arjen-Baan
Arjen Baan, directeur AVS

De regering heeft de afgelopen jaren veel aandacht gehad voor problematische schulden en realiseert zich dat extra ondersteuning nodig is om de economische gevolgen van de coronamaatregelen te bestrijden. In de begroting zijn daar ook extra middelen voor gereserveerd.

In de laatste alinea van de Troonrede steekt het kabinet zelfs schuld-bewust de hand in eigen boezem voor waar het misging in de toeslagenaffaire en de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Deze twee zaken hebben een dramatische impact gehad op de levens van betrokken huishoudens. Sowieso heeft de overheid een bedenkelijke reputatie als het gaat om haar rol in de ontwikkeling van schulden in het algemeen, maar bij deze twee onderwerpen is zij zelfs de directe veroorzaker ervan. De regering stelt vast dat deze fouten zo snel mogelijk hersteld moeten worden en heeft daarvoor geld uitgetrokken.

Energie-armoede is een direct gevolg van de keuzes die het kabinet gemaakt heeft bij de energietransitie.

Minder concreet benoemd, maar met ook grote gevolgen voor met name huishoudens met lage inkomens zijn onderwerpen als energietransitie en kansenongelijkheid. Energie-armoede is een direct gevolg van de keuzes die het kabinet gemaakt heeft bij de energietransitie. De energiekosten gaan omhoog, maar de energierekening blijft alleen gelijk als de woning goed geïsoleerd is. Woningen met lage huren zijn vaak slecht geïsoleerd en de aanpassing ervan kost veel geld, dat er niet is. Het gaat hierbij om ruim een half miljoen huishoudens, volgens TNO. Deze mensen komen letterlijk in de kou te zitten.

Kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt wordt door het kabinet erkend als probleem en er wordt voor onderwijs fors geld vrijgemaakt. Dat geld is weliswaar voornamelijk bedoeld om de achterstanden opgelopen door corona in te lopen, maar in de slipstream ervan kan het helpen om de kansenongelijkheid te verkleinen. Deze thema’s zijn in de aanloop naar deze Prinsjesdag al via verschillende kanalen aangekaart. Het lijkt vooralsnog niet te leiden tot passende maatregelen. Geluk bij een ongeluk, door de lange duur van het formatieproces is er voldoende tijd om deze onderwerpen opnieuw aan de orde te stellen

Samenwerking is cruciaal om de problemen te kunnen oplossen waarvoor wij ons gesteld zien.

Wat verder opvalt in de Troonrede is dat de term ‘polariserend’ wordt gebruikt: “het maatschappelijk debat wordt steeds vaker op polariserende toon gevoerd.” Polarisatie staat samenwerking in de weg. Terwijl samenwerking juist cruciaal is om de problemen te kunnen oplossen waarvoor wij ons gesteld zien. In het domein Armoede en Schulden is precies dat de kern van de beweging die wij als Alliantie Vrijwillige Schuldhulp maken: lokale samenwerking stimuleren, initiëren en organiseren. Op die manier zijn we samen in staat meer mensen met schulden, beter, sneller en duurzaam te helpen.

In deze Troonrede heeft de koning aangegeven dat het kabinet, vanwege hun demissionaire status, weliswaar geen meerjarige plannen kan maken, maar ten minste voor komend jaar een handreiking doet om een vervolg te geven aan het oplossen van de schuldenproblematiek in Nederland.

Het is nu aan ons: Actie dus!

Ook samenwerken met Alliantie Vrijwillige Schuldhulp?

Scroll naar boven