Spring naar content

Over de Alliantie

Het doel van de Alliantie

Het verbeteren van de samenwerking, bundelen van krachten en wederzijdse versterking tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties op het gebied van (schuld)preventie, schuldhulp en -nazorg, zodat mensen met (dreigende) schulden beter en sneller worden geholpen.

Wat doet de Alliantie?

De Alliantie richt zich op:

  1. ontbrekende schakels: locaties waar vrijwilligersorganisaties nog niet actief zijn en/of waar doelgroepen onvoldoende worden bereikt;
  2. samenwerking op lokaal niveau tussen vrijwilligersorganisaties, gemeenten en beroepsorganisaties;
  3. samenwerking op het gebied van kwaliteit van de dienstverlening;
  4. samenwerking op het gebied van ICT, voor betere administratie en inzichten, om effectievere hulp te kunnen bieden.

Wie zijn wij?

Binnen de Alliantie is een kernteam aangesteld voor de organisatie van de uitvoering van het Masterplan. De zes alliantiepartners hebben elk een interne coördinator aangesteld - de schakel tussen de Alliantie en de desbetreffende alliantiepartner.
Het kernteam en de interne coördinatoren vormen samen het programmateam, dat het Masterplan uitvoert.

Lees hier meer over de alliantiepartners en hun interne coördinatoren: HumanitasInspraakorgaan Turken in Nederland, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie, Leger des Heils, Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders en SchuldHulpMaatje.

Algemeen bestuur
Een algemeen bestuur met zes bestuursleden houdt toezicht op de uitvoering van het Masterplan. Hieronder lees je wat de drijfveren en achtergronden zijn van de kernteamleden en de bestuursleden.

De kracht van de Alliantie is dat de partnerorganisaties het belang inzien van goede ondersteuning bij het voorkomen of oplossen van financiële problemen.

Iedere alliantiepartner werkt vanuit een eigen visie, waarden, cultuur, netwerk en doelgroep-aanpak.

Kernteam

Arjen Baan

Arjen Baan
Directeur
Programmamanager

Arjen Baan

"Binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp ben ik directeur programmamanager.

De schuldenproblematiek en daarbij behorende armoede in Nederland is groot. Veel te groot als je bedenkt dat Nederland een van de meest welvarende landen in de wereld is. En het gaat dan niet alleen om de financiële kant, maar vooral ook om de sociale gevolgen voor mensen. Dat hoeft niet zo te zijn. Ik wil graag een bijdrage leveren om deze problematiek kleiner te maken.

Wat wij als alliantie willen bereiken is dat meer mensen met schulden sneller, beter en duurzaam geholpen worden."
Els Veurink_2

Els Veurink
Programma-
secretaris

Els Veurink

"Binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp ben ik programmasecretaris.

Een citaat van Nelson Mandela dat me raakt, en dat de essentie van mijn motivatie om mij binnen de alliantie in te zetten: “Het overwinnen van armoede is geen kwestie van liefdadigheid, maar van gerechtigheid.”Dat is ten diepste wat me drijft om dit werk te doen. Ik ben jarenlang als vrijwilliger betrokken geweest bij de Voedselbank Zuilen. Dan zie je iets van de nood van mensen met schulden. Binnen het kernteam van de Alliantie kan ik een bijdrage leveren, met mijn ervaring met coördinatie en als redacteur.

Het allerbelangrijkste wat wij als alliantie zouden moeten bereiken is armoede en schulden de wereld uit helpen, te beginnen in Nederland. Aan dat grote doel draagt wat we samen doen als AVS bij."
Dîde Şörman

Dîde Şörman
Coördinator Versterken
en Uitbreiden Capaciteit

Dîde Şörman

"Mijn rol binnen de alliantie is coördinator deelplan "versterken en uitbreiden capaciteit" in meer dan 35 gemeenten in Nederland.

Ik heb me van kleins af aan het lot aangetrokken van kwetsbare mensen in de samenleving. Dit heeft zich vanaf mijn vijftiende geuit in het oppakken van verschillende vormen van vrijwilligerswerk. Naast het feit dat ik inmiddels een stichting bestuur waarvan de medewerkers beroepsmatige onafhankelijke cliëntondersteuning leveren, sta ik zelf ook met de voeten in de klei om heel ingewikkelde problematiek te ontwarren en kwetsbare mensen levensbreed bij te staan. Daar hoort ook financiën bij. Schuldenproblematiek en het effect daarvan op alle levensgebieden wordt in toenemende mate zichtbaar zowel in de praktijk als uit onderzoeken. De functie bij AVS kwam voor mij als geroepen en was het antwoord op mijn wens om mijn intrinsieke motivatie te verenigen met mijn professionele kennis en vaardigheden en om op groter schaal een bijdrage te leveren aan oplossingen voor het schuldenproblematiek. Daarnaast ben ik, bezien vanuit mijn achtergrond in verandermanagement, onder de indruk van de intentie tot samenwerking van de betrekkelijk grote organisaties die zich hebben verenigd onder één paraplu om schuldenproblematiek integraal aan te pakken. Een uitdaging waaraan ik graag gehoor geef.

Voor mij is het belangrijkste doel meerwaarde, kwaliteit en capaciteitsvergroting creëren door samenwerking aan te jagen in lijn met de doelstellingen van de alliantie."
Henk Woertink

Henk Woertink
Coördinator Verbeteren
Samenwerking

Henk Woertink

"Ik ben verantwoordelijk voor het deelplan Verbeteren Samenwerking en ondersteun lokale alliantiesamenwerkingsverbanden bij het verder verbeteren en optimaliseren van de samenwerking.

Ik geloof in lokale samenwerkingsverbanden en wil een bijdrage leveren om dat proces met de lokale partijen naar een volgend niveau te brengen.

Dat we zoveel mogelijk mensen met financiële problemen bereiken en hulp kunnen bieden. Op deze manier kunnen deze mensen weer een nieuwe start maken in hun leven. Door als alliantiepartners hierop in te zetten, zullen we een groter bereik gaan krijgen van mensen die echt deze hulp ook nodig hebben."
Hasan Kaplan

Hasan Kaplan
Coördinator Toeleiding
en Samenwerking

Hasan Kaplan

"Mijn rol binnen de alliantie is coördinator "toeleiding en samenwerken".

Ik heb zelf landelijke en plaatselijke organisaties ondersteund bij de uitvoering van projecten rond verschillende maatschappelijk thema’s met als belangrijkste doel: kwetsbare mensen te versterken zodat zij verder kunnen. Ik ben een verbinder. Ik ben in staat bruggen te bouwen en heb een goed, divers netwerk. Ik onderhoud dit door te luisteren naar ideeën en problemen van anderen en door mensen met elkaar in contact te brengen. Zo ben ik in staat nieuwe wegen te laten zien en aan te sturen op gedragen oplossingen. Dit geeft mij bijzonder veel energie en ik hoop dat het op vele terreinen de goede kant opgaat met wederzijdse respect voor diversiteit en participatie. Verder heb ik in 2017/2018 het project Armoede begeleid en dit onderwerp bespreekbaar gemaakt binnen migrantengemeenschappen.

Ik heb veel vertrouwen in dit project van de alliantie, omdat we veel kennis en kunde in huis hebben en samenwerken met verschillende belangenpartners; elke partner heeft genoeg ervaring en kennis."
Said Bouddouft

Said Bouddouft
Coördinator Toeleiding en
Samenwerking

Said Bouddouft

"Binnen de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp ben ik coördinator "Toegankelijkheid Migrantengroepen".

Ik werk graag met en voor mensen die minder kansen hebben in de samenleving.

Wat wij als alliantie willen bereiken is dat vrijwillige schuldhulp die in het heel land beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft, ongeachte achtergrond en leeftijd." .
Emma Vreugdenhil

Emma Vreugdenhil
Coördinator Opleiding
en Training

Emma Vreugdenhil

"In mijn rol als coördinator bij de Alliantie maak ik onderdeel uit van het kernteam en zorg ik dat de beoogde resultaten op het gebied van Opleiding en Trainingen worden gehaald. Zo willen de zes organisaties die de Alliantie vormen, inzicht in elkaars opleidingsaanbod, nieuwe onlinetrainingen ontwikkelen voor hun vrijwilligers en inzicht hoe op dit onderdeel op de lange termijn meer samengewerkt kan worden. Voor coördinatoren van de alliantiepartners bieden we dit jaar en in 2021 gratis de training Sturen op Zelfsturing aan.

Ik zet mij graag in voor maatschappelijke onderwerpen. Bij het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam, zag ik veelvuldig casuïstiek voorbijkomen van huishoudens met schulden. Kinderen die niet mee kunnen op schoolreisje, jongeren die stoppen met noodzakelijke zorg vanwege het eigen risico dat ze moeten betalen, gezinnen die op straat gezet dreigen te worden. Als vrijwilliger bij de voedselbank in Utrecht kom ik de mensen tegen om wie het gaat. Bij de Alliantie kan ik mij blijven inzetten voor dit maatschappelijk probleem, zodat we mensen met schulden beter kunnen ondersteunen door als organisaties van elkaar te leren en samen te werken, onder andere op het gebied van opleiding.

Door samen op te trekken kunnen we vroegtijdig meer mensen bereiken en hen beter ondersteunen bij hun financiële zorgen. Ik hoop daaraan op het onderdeel Opleiding een steentje bij te dragen."
Nathalie de bok

Nathalie de Bok
Coördinator
Kwaliteit

Nathalie de Bok

"Mijn rol binnen AVS ligt op het gebied van kwaliteit. We gaan samen met alle aangesloten partijen de minimale kwaliteitseisen vastleggen waaraan we als organisatie willen voldoen. Zo is duidelijk voor iedereen die met AVS te maken krijgt dat er een gegarandeerd kwaliteitsniveau is dat door alle betrokkenen wordt geboden.

Ik ben blij dat ik voor dit project werkzaam mag zijn omdat het niet alleen een leuke en uitdagende puzzel is om tot één geheel aan kwaliteitseisen te komen (waar alle partners achter staan) maar vooral ook vanwege het maatschappelijke nut. Als alles goed is vastgelegd, hebben juist de hulpvragers profijt hiervan. Zij weten zo zeker dat ze de best mogelijke hulp ontvangen, waar ze dan ook wonen.

Dat is dan ook meteen het doel dat ik graag met AVS zou bereiken; dat overal in Nederland de basiskwaliteit van de vrijwilligers die werkzaam zijn op het gebied van schuldhulpverlening hetzelfde is! In deze ideale wereld zijn er alleen maar positieve uitschieters mogelijk!"
Pieter Albracht

Pieter Albracht
Coördinator
ICT

Pieter Albracht

"Ik ben verantwoordelijk voor het deelproject ICT en leid een projectteam van drie ICT-specialisten.

Mijn doel binnen de alliantie is de samenwerking tussen vrijwillige schuldhulporganisaties door middel van ICT-toepassingen stimuleren en ondersteunen, zodat deze zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen werken."

Bestuur

Tamara Madern

Tamara Madern
Voorzitter

Tamara Madern

"Ik ben bestuursvoorzitter bij de AVS. Daarnaast vertegenwoordig ik ook binnen het bestuur van de AVS de LSTA. Bij de LSTA ben ik ook bestuurslid.

Door mij in te zetten als bestuurslid bij de AVS wil ik graag bijdragen aan het verminderen van schuldenproblematiek. De AVS kan als stichting denk ik echt een bijdrage leveren door de samenwerking tussen alle individuele organisaties te intensiveren. Ik geloof heel sterk in het bij elkaar brengen van kennis om sociale problemen te kunnen aanpakken. Door bestuurslid te zijn hoop ik mij in te kunnen zetten voor die verbinding.

Het belangrijkste wat wij als alliantie zouden moeten bereiken is meer dan de som der delen. We moeten elkaars krachten leren kennen en daar gebruik van maken, zodat we meer mensen kunnen helpen en ondersteunen."
bestuur foto

Hans Den Hertog
Secretaris

Hans Den Hertog

"Ik ben secretaris bij de AVS. Binnen het bestuur van de AVS vertegenwoordig ik de landelijke vereniging Humanitas. Bij Humanitas ben ik ook bestuurslid van de afdeling Leeuwarden met o.m. de portefeuille Thuisadministratie.

Door mij in te zetten als bestuurslid bij de AVS wil ik bijdragen aan het verminderen van armoede en schuldenproblematiek. De AVS kan als stichting sterk bijdragen aan het optimaliseren van de samenwerking van individuele organisaties, landelijk en juist ook lokaal. Alleen ga je vaak sneller, maar samen kom je verder. Zo komt de hulp- en dienstverlening op een hoger plan, wordt verspilling van mensen en middelen tegengegaan. En dat is in het belang van burgers die ondersteuning behoeven.

Armoede & Schulden zijn zowel het gevolg als de oorzaak van belemmeringen op tal van levensgebieden, zoals gezondheid, welbevinden, werk, opvoeding, relaties, ontwikkeling. En soms zijn ze gevolg van gewoon pech. De Alliantie zet zich wat mij betreft krachtig in om op een systemische wijze dit vraagstuk aan te pakken, zodat we effectiever en duurzamer meer mensen kunnen helpen en ondersteunen."
Jeroen Hoogteijling

Jeroen Hoogteijling
Penningmeester

Jeroen Hoogteijling

Informatie volgt
Sahil Achahboun

Sahil Achahboun
2e voorzitter

Sahil Achahboun

"Binnen de alliantie ben ik bestuurslid en vicevoorzitter.

Het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders zet zich sinds jaar en dag in voor de kwetsbaren in onze samenleving. Namens SMN bestuurslid zijn van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp is voor mij persoonlijk een dankbare gelegenheid om op landelijke schaal mensen te ondersteunen in hun strijd tegen armoede en schulden. Ik zie samen met mijn collega-bestuursleden erop toe dat we ons in deze samenwerking blijven richten op de belangen van alle hulpbehoevenden in onze samenleving en dat de schuldhulpverlening en vrijwilligersorganisaties laagdrempeliger en toegankelijker worden.

Niet alle hulpbehoevenden lukt het om de hulpvraag te stellen. Ook is de sociale kaart voor veel mensen onbekend waardoor ze niet in staat zijn de schuldhulpverlening of vrijwilligersorganisaties te vinden. Met AVS zorgen we voor betere (vroeg)signalering van de hulpvragers en betere toeleiding naar formele en informele hulporganisaties. Daarnaast draagt de samenwerking bij aan de kwaliteit en reikwijdte van de dienstverlening. Zo wordt de schuldhulpverlening toegankelijker voor de mensen die het het hardst nodig hebben."
Bestuurslid

Peter Rijsdijk
2e secretaris

Peter Rijsdijk

"Binnen de alliantie ben ik bestuurslid en aanspreekpunt namens het bestuur voor de directeur-programmamanager.

Een mens is geboren om vrij te zijn; ook financiële vrijheid is belangrijk daarbij. Mensen zonder helper hebben ook hulp nodig, want er is altijd Hoop!

Het belangrijkste wat wij als alliantie zouden moeten bereiken is zorgen dat vrijwilligers in de schuldhulpverlening die rol krijgen die ze verdienen; Dat betekent unieke organisaties binnen de Allianties zó ondersteunen, dat zij hun werk nog beter kunnen doen!"
Oktay Unlu

Oktay Ünlü
2e penningmeester

Oktay Ünlü

"Ik vervul de rol van de tweede penningmeester.

AVS is een bijzondere samenstelling met diverse organisaties die ongelofelijk veel kennis hebben over schuldhulpverlening. Er zitten grote groepen mensen in de schulden, wij kunnen door inzet van AVS hen ondersteunen, zodat ze een beter toekomstperspectief hebben. Ook ben ik ongelooflijk blij dat ik onderdeel mag zijn van het bestuur van AVS, namens IOT.

In de ideale wereld zou niemand in armoede moeten leven, maar helaas is de maatschappij niet zo ingesteld dat iedereen dezelfde kansen heeft. Momenteel is het zeer belangrijk dat we mensen ondersteunen, zodat ze uit de schulden komen en een beter toekomstperspectief zullen hebben."

Alliantiepartners

Humanitas

Inspraakorgaan
Turken in Nederland

Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie

Leger des Heils

Samenwerkingsverband
Marokkaanse Nederlanders

SchuldHulpMaatje

Locaties

Op de kaart hieronder zie je in welke plaatsen de Alliantie actief is.
Klik op de blauwe plaatsen en bekijk welke projecten lokaal worden uitgevoerd door de alliantiepartners.

Scroll naar boven